72 planów oznaczono "Świdnica"

Wyników 31 - 60 z 72

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, Śródmieście – południe

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – południe”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Panków

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr LXII/512/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Panków, gmina Świdnica.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-09

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Skarga Wojewody Dolnośląskiego

Załącznik 1A

Załącznik 1B

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jagodnik (zmiana)

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę nr LXXV/619/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Jagodnik.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-15

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Opoczka (zmiana)

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę nr LXXV/618/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Opoczka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-15

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pszenno (zmiana)

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę nr LXXV/616/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pszenno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-15

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pszenno

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr LXXV/616/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pszenno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-15

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 1 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Opoczka

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr LXXV/618/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Opoczka, gmina Świdnica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jagodnik

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr LXXV/619/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Jagodnik.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-15

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 1 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica - Zarzecze II

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr IX/84/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica - Zarzecze II”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-05

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) równą:

1) dla terenów P/U, U: 20%;

2) dla terenów MW, M: 10%;

3) dla pozostałych terenów: 15%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Skarga Wojewody Dolnośląskiego


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, ul. Sikorskiego

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XI/131/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru„ul. Sikorskiego” w Świdnicy w granicach ulic Sikorskiego-Pogodnej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, w obszarze ograniczonym ulicą Metalowców, linią kolejową, bocznicą i ulicą Przemysłową

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XI/129/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy w obszarze ograniczonym ulicą Metalowców, linią kolejową, bocznicą i ulicą Przemysłową.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2011-11-30

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica „Śródmieście – północ”

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – północ”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-01-12

Renta planistyczna:

1. Dla terenów, oznaczonych w rysunku planu symbolami: I1.2/UU, J2.2/MW, J2.3/KP, O1.1/MW, O2.1/MW, O4.2/MW, O5.2/MW, P2.1/UC, P2.2/UC, P3.1/UC, P4.2/UU, P4.3/UU, P4.4/UU, P5.1/UU, P5.9/UM, ustala się stawkę 30% na podstawie, której obowiązuje opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
2. Dla terenów, oznaczonych w rysunku planu symbolami: F1.2/UM, F1.7/UU, G1.2/UM, M1.2/UM, P1.2/UU; ustala się stawkę 15% na podstawie, której obowiązuje opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
3. Dla pozostałych działek lub ich części, ustala się stawkę 5% na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla obszaru „ulicy Leśnej” (ogłoszony: 2012-01-26)

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XII/146/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-01-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla wsi Grodziszcze - w części przeznaczonej do zalesienia bądź wprowadzenia zakazu zabudowy

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXX/194/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grodziszcze - w części przeznaczonej do zalesienia bądź wprowadzenia zakazu zabudowy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-09-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym równą 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, w obrębie wsi Lubachów

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXX/196/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Lubachów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-10-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, w obrębie wsi Miłochów

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXX/197/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Miłochów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-10-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, w obrębie wsi Opoczka

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXX/199/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Opoczka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-10-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, w obrębie wsi Pogorzała

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXX/200/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Pogorzała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-10-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.1.jpg
Zalacznik1.2.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, w obrębie wsi Pszenno

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXX/201/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Pszenno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-10-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.1.jpg
Zalacznik1.2.jpg
Zalacznik1.3.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, w obrębie wsi Słotwina

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXX/202/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Słotwina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-10-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.1.jpg
Zalacznik1.2.jpg
Zalacznik1.3.jpg
Zalacznik1.4.jpg
Zalacznik1.5.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, w obrębie wsi Wilków

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXX/203/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wilków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-10-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, w obrębie wsi Witoszów Górny

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXX/204/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Witoszów Górny.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-10-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.2.jpg
Zalacznik1.3.jpg
Zalacznik1.1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, w obrębie wsi Bystrzyca Górna

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXX/195/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-10-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.2.jpg
Zalacznik1.3.jpg
Zalacznik1.4.jpg
Zalacznik1.1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, w obrębie wsi Bystrzyca Górna (uchylenie uchwały)

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXXIII/222/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 września 2012r. uchylająca uchwałę nr XXX/195/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-10-29

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, obrębie wsi Modliszów (uchylenie uchwały)

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXXIII/223/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 września 2012r. uchylająca uchwałę nr XXX/198/2012 Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Modliszów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-10-29

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, w obrębie wsi Bystrzyca Dolna

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXXI/213/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Dolna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-10-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Dolna (uchylenie uchwały)

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXXIII/224/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 września 2012r. uchylająca uchwałę nr XXXI/213/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Dolna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-10-29

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla obszarów położonych w obrębie wsi Boleścin

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXXI/212/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Boleścin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-10-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.1.jpg
Zalacznik1.2.jpg
Zalacznik1.3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla obszaru położonego w obrębie wsi Makowice

Kategoria: gm. Świdnica

mpzp Uchwała nr XXXI/214/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Makowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-29

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla obszaru położonego w obrębie wsi Bystrzyca Górna

Kategoria: gm. Świdnica

mpzp Uchwała nr XXXIV/234/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Bystrzyca Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-07
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30%.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


EasyTagCloud v2.4 Free