34 planów oznaczono "Wisła"

Wyników 31 - 34 z 34

MPZP Kraków - TS Wisła

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr XXIII/292/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „TS Wisła”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-29

Zobacz treść planu (PDF)


MPZP Toruń - Bydgoskie Przedmieście - dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Bydgoska, Bydgoska, Danielewskiego, Rybaki oraz ujściem Portu Zimowego, linią brzegową Wisły i terenami rezerwowanymi pod zachodnią przeprawę mostową

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 131/11 Rady Miasta Torunia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, ograniczonego ulicami: Szosa Bydgoska, Bydgoska, Danielewskiego, Rybaki oraz ujściem Portu Zimowego, linią brzegową Wisły i terenami rezerwowanymi pod zachodnią przeprawę mostową.


Data uchwalenia: 2011-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.docx
Zalacznik3.docx


MPZP Włocławek (data publikacji: 2011-07-27)

Kategoria: pow. Włocławek

mpzpUchwała nr IX/73/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: brzegiem rzeki Wisły na odcinku od ujścia rzeki Zgłowiączki do zachodniej granicy nieruchomości nr 1/26 KM48, wzdłuż tej granicy i w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 3/6 i 3/1 KM48, ulicą Ogniową, Chmielną, Wronią, Okrzei do wysokości ulicy Kościuszki, granicą obszarów kolejowych, ulicą Szpitalną, Okrzei i zachodnią granicą Parku im. H. Sienkiewicza, ulicą Wyszyńskiego oraz zachodnim brzegiem rzeki Zgłowiączki z wyłączeniem terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995r. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635), z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871 oraz z 2011r. Nr 32, poz. 159) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591 j.t.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 ; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241, oraz z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675),uchwala się, co następuje:


Data uchwalenia: 2011-05-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-27

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2.pdf


MPZP Włocławek - Kawka - pomiędzy: granicą terenów leśnych, granicą miasta, terenami zieleni wzdłuż rzeki Wisły, działką nr 47, ulicą Krzywa Góra

Kategoria: pow. Włocławek

mpzpUchwała nr XXVII/20/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie obrębu Kawka, położonego pomiędzy: granicą terenów leśnych, granicą miasta, terenami zieleni wzdłuż rzeki Wisły, działką nr 47, ulicą Krzywa Góra.


Data uchwalenia: 2009-04-6
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-06-02

Zobacz treść planu (PDF)


EasyTagCloud v2.4 Free