mpzpUchwała nr XXI/162/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy rowerowej Kruszyn – Łaziska oraz terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec


Data uchwalenia: 2013-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.jpg
Zalacznik8.jpg
Zalacznik9.jpg
Zalacznik10.jpg
Zalacznik11.jpg

mpzpUchwała nr XXX/226/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Widok w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-26

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXIX/209/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-14

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647  późn. zm.):

1) w wysokości 30 % dla terenów:

a) E-MN1 do E-MN5 ,

b) E-MU1 i E-MU2 ;

2) w wysokości 1 % dla terenów:

a) E-ZP ,

b) E-KDD1 , E-KDD2 oraz E-KDD3 ,

c) E-Kp ,

d) E-W .

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXIII/177/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Jana Pawła II - Staroszkolna - Piastów w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-19

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe  od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, służące naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) w jednostce urbanistycznej „A”, w wysokości 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) A-U1 i A-U2,

b) A-KS;

2) w jednostce urbanistycznej „C”, w wysokości:

a) 10% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

− C-MWn1, C-MWn2 i C-MWn3,

− C-MWs,

− C-MWw,

b) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

− C-MU1, C-MU2 i C-MU3,

− C-U1 do C-U4;

3) w jednostce urbanistycznej „D”, w wysokości:

a) 10% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

− D-MN1 do D-MN4,

− D-MWn1, D-MWn2 i D-MWn3,

− D-MWs;

b) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

− D-MU1 i D-MU2,

− D-U1, D-U2 i D-U3;

4) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie -

w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXII/171/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Karola Miarki - Komuny Paryskiej - Garncarska w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-06

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XIII/90/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Trzebień Mały.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-13

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 448/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta Bolesławiec nr VII/39/11 z dnia 30 marca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny-Jezierskiego-Wróblewskiego w Bolesławcu


Data uchwalenia: 2011-11-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XVII/133/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-27

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XIV/91/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy St. Starzyńskiego w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-17

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

mpzpUchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakowice, w części dotyczącej działek nr: 380/282, 380/283, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4 i 269.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1 - mapa