mpzpUchwała nr XLII/350/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-20

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLII/349/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Widok – Ceramiczna w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-20

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLI/342/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-08-17

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLI/341/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-08-17

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXVI/152/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 27 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka w części dotyczącej działki nr 155/4. 

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).