mpzpUchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Lipienica).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-19

Renta planistyczna:

Określa się stawki procentowe, które są podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) w wysokości: 30 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MN/U, UK, US, RM; 
2) w wysokości: 0,1 % dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież