mpzp Uchwała nr 276/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej z zakresu obsługi komunikacji samochodowej we wsi Szalejów Górny, w granicach działek ewidencyjnych: nr 1053/10 i nr 1053/11 AM.3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-04
 
Renta planistyczna:
1. W związku z uchwaleniem planu miejscowego, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę procentową w wysokości 30% od wzrostu wartości nieruchomości.
2. Stawka procentowa, określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie służyć naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty na rzecz Gminy Kłodzko, przy zbyciu tej nieruchomości przez właściciela.