mpzp Uchwała nr LVII/574/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku"; w zakresie zmiany przeznaczenia terenów bezpośrednio przyległych do fortu Owcza Góra, zwanej dalej planem miejscowym.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-21
 
Renta planistyczna:

1. Ustala się stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, służące naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty od właściciela nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w następującej wysokości:

1) od nieruchomości niezabudowanych na nowych działkach wyznaczonych w obrębie terenów przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę usługową U - ustala się na 30 % ;

2) od nieruchomości niezabudowanych na nowych działkach wyznaczonych w obrębie terenów przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN - ustala się na 20 % ;

3) stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości na terenach istniejącego zainwestowania i zagospodarowania jako zieleń: ZLz, ZF, ZN , które w związku z uchwaleniem planu miejscowego, nie zmieniły dotychczasowego przeznaczenia terenu lub użytkowania - ustala się na 0 % .

2. Stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości na terenach przeznaczonych lub użytkowanych pod komunikację KDG, KDD, KDW, KDX, KP oraz Dr - ustala się na 0 % .


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3