mpzpUchwała nr XLIV/299/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy” część Nr 2


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 481/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2013 r. Nr XXXVI/247/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju „Nowy Zdrój obszar A-Stare Miasto”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 446/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 9 kwietnia 2013 r. nr XXXIV/235/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A-Lasy” część Nr 1


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/235/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagopsodarowania przestrzennego Lądka Zdroju "Stary Zdrój obszar A - Lasy" część Nr 1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-23
 
Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszystkich terenów w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXVI/247/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka Zdroju „Nowy Zdrój obszar A – Stare Miasto”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-24
 
Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną w art. 36ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) dla terenów oznaczonych symbolami:
1) WS, KDZ, KDL, KDD, KDP, KP i KDW w wysokości 0,1%;
2) dla pozostałych terenów w wysokości 30%

mpzp Uchwała nr XXX/203/12 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Zatorze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-13
 
Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów oznaczonych symbolami: WS, KDP,KS, Dziennik  Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 25 – Poz. 1045KDG, KDL, KDD, KDP, KDW, KP, KK, G, O i WH w wysokości 0,1% oraz dla pozostałych terenów w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).