mpzpUchwała nr 428/L/14 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy Nowej Rudy.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 387/XLVII/14 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie.


Data uchwalenia: 2014-04-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 319/XXXVIII/13 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Dębówka” w Nowej Rudzie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 246/XXXI/09 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-03

Renta planistyczna:

Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Internetowy System Aktów Prawnych :: Internetowy system aktów prawnych ::uchwała nr 246/XXXI/09 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie

mpzp Uchwała nr 286/XXXVI/09 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 16 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia, w rejonie obwodnicy Nowej Rudy.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-06

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Internetowy System Aktów Prawnych :: Internetowy system aktów prawnych ::uchwała nr 286/XXXVI/09 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 16 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia, w rejonie obwodnicy Nowej Rudy

mpzp Uchwała nr 307/XXXVIII/09 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Słupiec-Dębówka” w granicach miasta Nowa Ruda.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-16

Renta planistyczna:

Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Internetowy System Aktów Prawnych :: Internetowy system aktów prawnych ::uchwała nr 307/XXXVIII/09 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Słupiec-Dębówka” w granicach miasta Nowa Ruda.

mpzp Uchwała nr 304/XXXVIII/09 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej w Nowej Rudzie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-26

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla całego obszaru planu, stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Internetowy System Aktów Prawnych :: Internetowy system aktów prawnych ::uchwała nr 304/XXXVIII/09 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej w Nowej Rudzie.

mpzp Uchwała nr 332/XLIV/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Dębówka”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-26

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości 20 % dla wszystkich terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

mpzp Uchwała nr 39/IX/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bożków.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-16

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, dla opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na:

1) 15 % dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: „Z, KP” i „ZP”;

2) 15 % dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: MN i MWU;

3) 15 % dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: UO;

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

mpzp Uchwała nr 38/IX/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru aktywności gospodarczej przy ul. Głównej położonego w obrębie wsi Jugów, gmina Nowa Ruda.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-22

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3