mpzpUchwała nr 319/XXXVIII/13 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Dębówka” w Nowej Rudzie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf