mpzp Uchwała nr 78/XIII/11 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską w Nowej Rudzie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-03

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz komunikat

mpzp Uchwała nr 127/XXI/12 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Zagórze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-05

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent.

Zobacz treść planu (PDF).

Internetowy System Aktów Prawnych :: Internetowy system aktów prawnych ::uchwała nr 127/XXI/12 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Zagórze

mpzp Uchwała nr 143/XXIII/12 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-16

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w wysokości 30% dla całego obszaru objętego planem.

Zobacz treść planu (PDF).

Internetowy System Aktów Prawnych :: Internetowy system aktów prawnych ::uchwała nr 143/XXIII/12 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie.

mpzp Uchwała nr 159/XXIV/12 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża piaskowca „Bieganów” w granicach miasta Nowa Ruda.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-09

 

Zobacz treść planu (PDF).

Internetowy System Aktów Prawnych :: Internetowy system aktów prawnych ::uchwała nr 159/XXIV/12 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża piaskowca „Bieganów” w granicach miasta Nowa Ruda