mpzp Uchwała nr LII/270/10 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego w Ścinawce Dolnej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-28
 
Renta planistyczna:
Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się dla terenu planu stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr LVII/286/10 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża melafiru „Tłumaczów – Wschód”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-09
 
Renta planistyczna:
Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3

mpzp Uchwała nr XXVII/189/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tłumaczów i Ścinawka Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-23
 
Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości terenu, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXIX/196/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/189/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci obrębu Tłumaczów i Ścinawka Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-23

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XXXIII/217/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 11 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tłumaczów i Ścinawka Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-09
 
Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości terenu, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).