mpzp m Uchwała nr LXI/390/2010 Rady Gminy Oława z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Siedlce i Zakrzów w gminie Oława.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 14.12.2010 r.

 

Renta planistyczna

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 20 % dla terenów oznaczonych symbolami MN, MN/U, U, MW/UO, US, P oraz w wysokości 0% dla pozostałych terenów.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).