mpzp m Uchwała nr LI/374/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 3 AM-37 przy ul. Oleśnickiej w Oławie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 15.12.2010 r.

 

Renta planistyczna

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje wysokość stawki procentowej na podstawie której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10 %

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).