mpzpUchwała nr XLIV/290/14 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-07

Zobacz treść planu (PDF).