mpzp m Uchwała nr XXXVII/282/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Opolskiej i Polnej w Oławie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 22.10.2009 r.

 

Renta planistyczna

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości wynosi 20%, słownie: dwadzieścia procent.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).