Gmina Dziadowa Kłoda

mpzpUchwała nr XXIV/123/09 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 21 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziadowa Kłoda.

 Data publikacji w dzienniku urzędowym: 13.07.2009r.

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów objętych ustaleniami planu ustala się jednorazową opłatę z tytułu o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokości wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz zmiany w planie (PDF) (data publikacji: 10.03.2010r.)