mpzpUchwała nr XXII/110/2012 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Międzybórz.

 Data publikacji w dzienniku urzędowym: 21.02.2013r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 647) w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF).