UCHWAŁA NR XXVII/307/13 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wróblowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 28.02.2013r.

Renta planistyczna:

§ 11. Wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się na 5%.

Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (PDF).