UCHWAŁA NR XXVIII/328/13 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia na obszarze w obrębie geodezyjnym Błonie

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 18.03.2013r.

Renta planistyczna:

§ 14. Stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ustala się w wysokości 0,1% dla terenów 1KD-GP, 1KD-D, 1R, 1W, w wysokości 0,01% dla terenu 1KS oraz w wysokości 30% dla terenu 1P.

Zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (PDF).