mpzpUchwała nr XLVI/545/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru położonego przy ul. Towarowej - Westerplatte.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf