mpzpUchwała nr XLV/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w Świdnicy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG