mpzpUchwała nr XLVI/393/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Boleścin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-08-21

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717, z późniejszymi zmianami) równą 30%. Nie pobiera się opłaty jeśli właścicielem nieruchomości jest gmina i nieruchomość ta nie jest przedmiotem dzierżawy wieczystej.

Zobacz treść planu (PDF).