mpzpUchwała nr XV/80/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. ŚW. OJCA PIO w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-02

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, dla opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na:

1) 30 % dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „U, MN”;

2) 30 % dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: ZP;

3) 30 % dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: „KDD" , KP”.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.tif