mpzpUchwała nr LVIII/307/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf