mpzpUchwała nr LI/286/09 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Złotej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomo-
ści z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).