mpzpUchwała nr XLV/271/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie planowanej lokalizacji kanału ulgi dla rzeki Pełcznicy w Świebodzicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf