mpzpUchwała nr XLVI/280/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie ul. Kamiennogórskiej, obręb Pełcznica 2, AM 3 w Świebodzicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf