mpzpUchwała nr XLIX/1225/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Na Niskich Łąkach i Okólnej we Wrocławiu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf