mpzpUchwała nr L/1275/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf