mpzpUchwała nr LII/1316/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego we Wrocławiu – część południowa


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf