Powiat Wrocław - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XXXVI/830/12RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Biskupiej we Wrocławiu.

Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) 1MW-U, 2MW-U, 3MW-U, 4U-MW oraz 7U-MW z wyjątkiem wydzielenia wewnętrznego (A), na 3%;
2) 5U, 6U, 8U, 9U, 10U oraz 7U-MW w granicach wydzielenia wewnętrznego (A) na 30%;
3) pozostałych terenów na 0,1%

Data opublikowania w dzienniku urzędowym: 14.02.2013r.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).

UCHWAŁA NR XXXVI/823/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kwidzyńskiej we Wrocławiu.

Renta planistyczna:

§ 16. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie
której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

1) 1MN/1, 1MN/2, 2U-MN i 6KDW na 3%;
2) 3U, 4U/1, 4U/2, 4U/3, 4U/4, 4U/5, 5U/1, 5U/2, 6AG/1, 6AG/2, 7U-AG na 30%;
3) dla pozostałych terenów na 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).

UCHWAŁA NR XXXVI/827/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu.

Uwagi:
TRACĄ MOC w zakresie objętym uchwałą nr XXXVI/827/12:
1) uchwała nr LII/780/98 RMW z 05.06.1998 r. (Dz.Urz.Woj.Wrocławskiego z 1998 r. Nr 9, poz.93);
2) uchwała nr XLVI/1558/02 RMW z 21.03.2002 r. (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 69, poz.1323);
3) uchwała nr L/1754/02 RMW z 04.07.2002 r. (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 173, poz.2503);
4) uchwała nr XVII/495/03 RMW z 29.12.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 57, poz.1091);
5) uchwała nr V/51/03 RMW z 23.01.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Dolnosląskiego z 2003 r. Nr 20, poz.561);

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).