mpzpUchwała nr LXXIX/1184/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Małe Błonia”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-19

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


Kraków - geoportal