mpzpUchwała nr LXXXI/1239/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Polana Żywiecka”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-26

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu - 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 Kraków - geoportal