mpzpUchwała nr XXXIV/222/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Węglówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-19

Zobacz treść planu (PDF).