mpzpUchwała nr XXV/463/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Wielopole.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-28

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) – 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf