mpzpUchwała nr XXVI/473/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Librantowa, Paszyn i Wielopole.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w „ustawie” w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik2.pdf