Gmina Grybów

mpzpUchwała nr XXXVI/362/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów


Data uchwalenia: 2014-07-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/322/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/321/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/225/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/175/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybów - działki nr 516, 690/2, 675/6, 675/8, 675/9, 679/1, 679/3, 680 w obr. 1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-08

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia zmiany planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów objętych ustaleniami planu o symbolach UPK/kz, na 3%, oraz przestrzennym dla terenów objętych ustaleniami planu o symbolach 1UK, 2UK na 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-07

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych symbolem "MN" i "MN/U" w wysokości 10%, dla terenów "U/UO" oraz "US/UO" w wysokości 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf

mpzpUchwała nr XI/51/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-29

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych symbolem 1.MN/U(21), 2.MN/U(21), 3.MN/U(21), 4.MN/U(21), 5.MN/U(21), 6.MN/U(21) w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Załącznik6.pdf

mpzpUchwała nr LIII/297/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa – „Grybów 19” – część działki Nr 98 obr. 2, działka Nr 2459/1 obr. 4, część działki Nr 196 obr. 3, działka Nr 1420 obr. 4.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-05

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów dla terenów zabudowy mieszkaniowej MN, MN/o i MN/k w wysokości 10%, dla terenów ZL w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr LIII/298/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa – „Grybów 20” – część działki Nr 196/1 obr. 2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-05

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów usług i działalności produkcyjnej U/P w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIX/281/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-20

Zobacz treść planu (PDF)