mpzpUchwała nr XLVIII/335/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna w Wojnarowej dla działki nr 454/15 w zakresie określonym uchwałą Nr XX/121/2008 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 czerwca 2008 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-29

Renta planistyczna:

Dla terenu 1 US ustala się stawkę procentową 30%

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg