mpzpUchwała nr XII/114/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna we wsi Jasienna dla terenów lokalizacji lądowiska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-16

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu:

1) dla terenu 1KL1, 1KL2 – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,

2) wszystkie pozostałe wydzielone tereny – w wysokości 1%, słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Akt_reczny.pdf