mpzpUchwała nr XV/145/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korzenna we wsiach Korzenna, Niecew, Wojnarowa dla terenów zagrożonych zalewaniem.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-23

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu:

1) w wysokości 10% w stosunku do wszystkich terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf