mpzpUchwała nr XLVII/516/2010 Rady Miasta I Gminy Olkusz z dnia 25 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-06

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent), określoną w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach terenów objętych planem miejscowym, będącą podstawą do określenia opłaty, która zostanie pobrana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w przypadku jej zbycia, przez właściciela, albo użytkownika wieczystego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Postanowienia ust. 1 niniejszej Uchwały nie mają zastosowania do nieruchomości stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Olkusz.

Zobacz treść planu (PDF)

1 2 3 4 5 6 7 8
A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

Zalacznik5.pdf
Zalacznik5A.pdf
Zalacznik6.pdf
RYS PLANU SIATKA.pdf

 

Załączniki
Download this file (1A.jpg)1A.jpg[ ]2063 kB
Download this file (1B.jpg)1B.jpg[ ]2060 kB
Download this file (1C.jpg)1C.jpg[ ]1939 kB
Download this file (1D.jpg)1D.jpg[ ]889 kB
Download this file (2A.jpg)2A.jpg[ ]2287 kB
Download this file (2B.jpg)2B.jpg[ ]3042 kB
Download this file (2C.jpg)2C.jpg[ ]2923 kB
Download this file (2D.jpg)2D.jpg[ ]859 kB
Download this file (3A.jpg)3A.jpg[ ]2340 kB
Download this file (3B.jpg)3B.jpg[ ]2942 kB
Download this file (3C.jpg)3C.jpg[ ]2908 kB
Download this file (3D.jpg)3D.jpg[ ]978 kB
Download this file (4A.jpg)4A.jpg[ ]2018 kB
Download this file (4B.jpg)4B.jpg[ ]2957 kB
Download this file (4C.jpg)4C.jpg[ ]2187 kB
Download this file (4D.jpg)4D.jpg[ ]1120 kB
Download this file (5A.jpg)5A.jpg[ ]1535 kB
Download this file (5B.jpg)5B.jpg[ ]3687 kB
Download this file (5C.jpg)5C.jpg[ ]1749 kB
Download this file (5D.jpg)5D.jpg[ ]1051 kB
Download this file (6A.jpg)6A.jpg[ ]1269 kB
Download this file (6B.jpg)6B.jpg[ ]1650 kB
Download this file (6C.jpg)6C.jpg[ ]1160 kB
Download this file (6D.jpg)6D.jpg[ ]848 kB
Download this file (7A.jpg)7A.jpg[ ]1106 kB
Download this file (7B.jpg)7B.jpg[ ]1487 kB
Download this file (7C.jpg)7C.jpg[ ]1309 kB
Download this file (7D.jpg)7D.jpg[ ]962 kB
Download this file (8A.jpg)8A.jpg[ ]634 kB
Download this file (8B.jpg)8B.jpg[ ]748 kB
Download this file (8C.jpg)8C.jpg[ ]752 kB
Download this file (8D.jpg)8D.jpg[ ]845 kB
Download this file (RYS PLANU SIATKA.pdf)RYS PLANU SIATKA.pdf[ ]4638 kB
Download this file (Uchwała.pdf)Uchwała.pdf[ ]1143 kB
Download this file (Zalacznik5.pdf)Zalacznik5.pdf[ ]422 kB
Download this file (Zalacznik5A.pdf)Zalacznik5A.pdf[ ]48 kB
Download this file (Zalacznik6.pdf)Zalacznik6.pdf[ ]24 kB