mpzpUchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, uchwalonego Uchwałą Nr XX/148/2004 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-02

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, pobieranej w przypadku zbywania nieruchomości:
1) 20% - od wzrostu wartości terenów zabudowy usługowej, komercyjnej (UU),
2) 10% - od wzrostu wartości terenów zabudowy mieszkaniowej(MN) oraz terenów zabudowy wielofunkcyjnej, mieszkaniowo – usługowej (MU).

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik5.doc