mpzpUchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, uchwalonego Uchwałą Nr XXV/185/2005 z dnia 31 maja 2005 roku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-31

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, pobieranej w przypadku zbywania nieruchomości - 10% od wzrostu wartości terenów zabudowy wielofunkcyjnej, mieszkaniowo – usługowej (MU).

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik3.doc