mpzpUchwała nr XVI/165/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Koszyce, Włostowice i Sokołowice w gminie Koszyce.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-22

Renta planistyczna:

Dla nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość – ustala się jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości:

- dla terenów o symbolach: 1.4.RM, 1.15.RM, 1.16.RM, 1.17.RM ,2.6.MN, 3.15.MU, 3.16.MU – w wysokości 15 %,
- dla terenu o symbolu 14.11.R – w wysokości 5 %.”

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik1.2.jpg
Zalacznik2.jpg