Gmina Radziemice

mpzpUchwała nr XXXI/239/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego - gazociągu wysokiego ciśnienia DN700/8,4MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Radziemice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII.208.2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-24

Renta planistyczna:

„Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości:
1) dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MN/U, U, U/P, P, US, RU – 20%;
2) dla terenów oznaczonych symbolami RM – 10%;
3) dla pozostałych terenów – 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 marca 2002r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-05

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 227/XXXIV/2010 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-30

Zobacz treść planu (PDF)