mpzpUchwała nr XXVII.208.2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-24

Renta planistyczna:

„Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości:
1) dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MN/U, U, U/P, P, US, RU – 20%;
2) dla terenów oznaczonych symbolami RM – 10%;
3) dla pozostałych terenów – 1%.

Zobacz treść planu (PDF)