Gmina Niepołomice

mpzpUchwała nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Niepołomicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-13

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 2

mpzpUchwała nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla części obszaru osiedla Jazy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-13

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenu 1 MU 2 – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,;

2) dla terenów 1 - 6 MN 3 – w wysokości 15%, słownie piętnaście procent;

3) wszystkie pozostałe wydzielone tereny - w wysokości 1%,słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)

Załacznik1.jpg
Załacznik2.doc
Załącznik3.pdf

mpzpUchwala nr LXIX/728/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Zabierzów Bocheński I”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-12

Renta planistyczna:

Na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust.4 ww. ustawy:

1) 30% - dla terenu zabudowy produkcyjnej i usługowej (P/U, U2/I, U2/II);

2) 20% - dla terenów zabudowy usług publicznych i usług kultury (U1, U3);

3) 15% - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (MW, MN1, MN2);

4) 10% - dla terenów sportu i rekreacji, terenów dróg wewnętrznych, terenu usług i produkcji rolnej, terenu cmentarza (US1, US2, KDW, RU, ZC);

5) 5% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

ZABIERZÓW BOCH _CAŁOŚĆ.jpg
ZABIERZÓW BOCH _NAPIS.jpg
ZABIERZÓW BOCH LEGENDA 1.jpg
ZABIERZÓW BOCH LEGENDA 2.jpg
Zalacznik2.pdf

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
64.jpg
65.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg
69.jpg
70.jpg
71.jpg
72.jpg
73.jpg
74.jpg
75.jpg
76.jpg
77.jpg
78.jpg
79.jpg
80.jpg
81.jpg
82.jpg

 

mpzpUchwala nr LXIX/722/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot, z wyłączeniem obszaru: „Chobot – Polana”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-12

Renta planistyczna:

Na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust.4 ww. ustawy:

1) 15% - dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN);

2) 30% - dla terenu zabudowy usług komercyjnych (U1);

3) 20% - dla terenu zabudowy usług komercyjnych i usług publicznych (U2);

4) 10% - dla terenów dróg wewnętrznych (KDW);

5) 2% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

CHOBOT 1.jpg
CHOBOT 2.jpg
CHOBOT 3.jpg
CHOBOT 4.jpg
CHOBOT 5.jpg
CHOBOT 6.jpg
CHOBOT 7.jpg
CHOBOT 8.jpg
CHOBOT 9.jpg
CHOBOT 10.jpg
CHOBOT 11.jpg
CHOBOT 12.jpg
CHOBOT 13.jpg
CHOBOT 14.jpg
CHOBOT 15.jpg
CHOBOT 16.jpg
CHOBOT 17.jpg
CHOBOT 18.jpg
CHOBOT 19.jpg
CHOBOT 20.jpg
Chobot całość.jpg
CHOBOT LEGENDA 21.jpg
Zalacznik2.pdf

p>mpzpUchwala nr LXIX/726/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Zabierzowska I”. Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-13

Renta planistyczna:

Na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust.4 ww. ustawy:

1) 30% - dla terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej oraz zabudowy usług komercyjnych (P/U, U2);

2) 20% - dla terenów zabudowy usług publicznych (U1);

3) 15% - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (MW, MN1, MN2);

4) 10% - dla terenów sportu i rekreacji i terenów dróg wewnętrznych (US1-US3, KDW);

5) 5% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.doc

WOLA ZAB _NAPIS.jpg
WOLA ZAB LEGENDA 1.jpg
WOLA ZAB LEGENDA 2.jpg
WOLA ZABIERZOWSKA CAŁOŚĆ.jpg

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg

 

mpzpUchwala nr LXIX/730/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa Ochmanów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-12

Renta planistyczna:

Ustala się następujące wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:

1) dla terenu US - 30 %;

2) dla pozostałych terenów - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr LXVI/679/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru położonego na wschodzie sołectwa Ochmanów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu – 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr LXVI/677/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego na granicy wsi Ochmanów i Zakrzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Renta planistyczna:

W nawiązaniu do ustaleń aktualnie obowiązującego planu miejscowego dla terenu o symbolu MRJ ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn, zm.) - w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr LXV/659/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniatki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów „dla obszaru położonego w sołectwie Zagórze na południe od Drogi Krajowej Nr 4”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn, zm.) - w wysokości:

1) 30% dla terenu zabudowy produkcyjno – usługowej (1PU),

2) 20% dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2MN),

3) 1% dla pozostałego przeznaczenia terenów.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr LXV/661/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Płaszowską i ul. Grunwaldzką w Niepołomicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-10

Renta planistyczna:

W nawiązaniu do ustaleń aktualnie obowiązującego planu miejscowego dla terenów o symbolu MJ ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn, zm.) - w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr LXV/663/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej dla terenu w sąsiedztwie ul. Podłęskiej w Niepołomicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-11

Renta planistyczna:

W nawiązaniu do ustaleń aktualnie obowiązującego planu miejscowego dla terenów o symbolu 2PU ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn, zm.) - w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr LXV/665/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego we wsi Ochmanów w rejonie przysiółków Przyczka i Ogrody.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-10

Renta planistyczna:

W nawiązaniu do ustaleń aktualnie obowiązującego planu miejscowego dla terenów o symbolu MRJ ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn, zm.) - w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc