mpzpUchwała nr XXXIII/223/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Polaki dla przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf