mpzpUchwała nr LIV/1534/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część północna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-17

Zobacz treść planu (PDF).